Wednesday, May 20, 2009

Tekstversie Oefenexamen ITIL Versie 3

EXAMEN ITIL

VOORBLAD
ALGEMENE INFORMATIE

Soort Examen: EXAMEN ITIL Foundation
Samenstellers Examen:
Surveillant:
Nakijker:
Doelgroep: ICT-Beheerder
Cohort 2008-2010
Versienummer Toets Periode 3/4 – Eerste kans ITIL V3
Afnamedatum: APRIL 2009/JULI 2009 - Schakelweek / Inhaalweek

TIJD : 9.20-10.20h

DAG : MA – DI – WO – DO – VR

PRESENTIELIJST : BIJLAGE

RADIUS COLLEGE – AFDELING ICT

MBO EXAMEN ITILF - versie 1A - EXAMENVRAGEN - ANTWOORDEN


VRAAG 1

Wel onderdeel zit niet in het CMIS (Capacity Management Information System):

A. Capacity & Performance Reports and Data
B. SLA
C. Forecast
D. Capacity Plan

VRAAG 2

De juiste volgorde bij de applicatiemanagementlevenscyclus?

A. Eisen, Samenstellen, Ontwerpen, Installeren, Uitvoeren, Optimaliseren.
B. Eisen, Ontwerpen, Samenstellen, Installeren, Uitvoeren, Optimaliseren.
C. Eisen, Ontwerpen, Samenstellen, Uitvoeren, Installeren, Optimaliseren.
D. Eisen, Ontwerpen, Samenstellen, Installeren, Optimaliseren, Uitvoeren.

VRAAG 3

CSI (Continue Service Improvement) meet en monitort vooral de volgende zaken:

A. Kwaliteit, Performance
B. Procescompliance, Kwantiteit, Performance, Bedrijfsdoelstellingen van een proces
C. Kwaliteit, Procescompliance, Communicatie
D. Procescompliance, Kwaliteit, Performance, Bedrijfswaarde van een proces

VRAAG 4

Waar staan de letters SWOT voor als men het bij De levenscyclus Continue Serviceverbetering heeft over een SWOT-Analyse?

A. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats.
B. Strengths, Workability, Opportunities, Threatements
C. Scores, Weakness, Opportunities, Threats.
D. Scores, Workability, Overall-views, Threats


VRAAG 5

Welk proces is verantwoordelijk voor het opzetten van een kostentoerekening systeem?

A. Availability Management
B. Capacity Management
C. Financial Management for IT Services
D. Service Level Management


VRAAG 6

Wanneer mag een incident worden afgesloten?

A. Als een incident in de derde lijns ondersteuning niet oplosbaar blijkt te zijn.
B. Als een incident is overgedragen aan de tweede lijns ondersteuning.
C. Als de toegestane oplostijd is overschreden.
D. Als na het aanbrengen van de oplossing de indiener bij controle door de incident medewerker heeft aangegeven tevreden te zijn met de oplossong


VRAAG 7

Het primaire doel van Problem Management is:

A. Om problemen te voorkomen waardoor minder incidenten gemeld worden
B. Om een mogelijkheid te hebben voor gebruikers om standaard service requests in te dienen
C. Om het normale dienstenniveau zo spoedig mogelijk te realiseren na een incident
D. Om events te detecteren, ze te begrijpen, ze te beschrijven en vervolgens een oplossingstrategie te bedenken.


VRAAG 8

Welke van de volgende is geen onderdeel van de Service Levenscyclus?

A. Continue Service Improvement
B. Service Operation
C. Service Architecture
D. Service Strategy


VRAAG 9

Welk proces controleert de afspraken met betrekking tot de openingstijden van de servicedesk?

A. Problem Management
B. Availability Management
C. Service Level Management
D. Event Management


VRAAG 10

Welk alternatief past het beste bij de levenscyclus van een ‘Problem’

A. Incident, Problem, Change, Known Error
B. Incident, Known Error, Problem, Change
C. Problem, Incident, Known Error, Change
D. Incident, Problem, Known Error, Change

VRAAG 11

Welke bewering is WAAR?

A. Functionele escalatie kan inhouden dat een leverancier ingeschakeld wordt om te assisteren bij het herstel van een incident
B. Impact en urgentie zijn synoniemen van elkaar
C. Afgesloten incidenten kunnen het beste meteen uit de incidentendatabase verwijderd worden
D. Een work-arround is hetzelfde als een Known Error


VRAAG 12

Welk van de volgende aspecten zijn karakteristiek voor een proces:

A. Ze zijn meetbaar
B. Ze hebben specifieke resultaten
C. Ze leveren resultaten aan klanten of belanghebbenden
D. Ze zijn een reactie op een specifiek event
E. Elk van de bovengenoemde.  variant: eentje weglaten voor 4 keuzes

VRAAG 13

De vier P’s van strategie naar Henry Mintzberg zijn:

A. Positie , Perspectief, Productie, Politie
B. Perspectief, Plan, Periode, Profiel
C. Plan, Positie, Perspectief, Patroon
D. Patroon, Plan, Productie, Periode


VRAAG 14

Welke van de volgende stappen behoort NIET in het Continual Service Improvement (CSI) model?

A. Wat is de visie?
B. Hebben we het doel bereikt?
C. Is er een budget?
D. Waar staan we nu?

VRAAG 15

Waar wordt het RACI model voor gebruikt?

A. Het documenteren van de rollen en relaties tussen betrokkenen in een proces of activiteit
B. Het definiëren van assets voor een nieuwe service of proces
C. Het analyseren van de business impact van een incident
D. Het creëren van een gebalanceerde scorekaart die een totaaloverzicht geeft van het Service Management.

VRAAG 16

Wat is de belangrijkste reden voor het maken van een baseline?

A. Om processen te standaardiseren
B. Om te weten te komen wat de kosten van een geleverde service zijn
C. Om rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken
D. Om later vergelijkingen te kunnen maken.


VRAAG 17

De organisatie schakelt een externe organisatie in voor het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen van de IT service. Deze leveringsoptie voor IT-services noemt men:

A. Insourcing
B. Outsourcing
C. Co-sourcing
D. Multisourcing


VRAAG 18

Wat is de omschrijving van het begrip Confidentiality (vertrouwelijkheid) als onderdeel van het proces Security Management?

A. de bescherming van de gegevens tegen ongeoorloofde kennisneming en gebruik
B. de beschikbaarheid van de gegevens op elk moment
C. het op juistheid kunnen controleren van de gegevens
D. de correctheid van de gegevens

VRAAG 19

Wat is nooit een activiteit van de Service Desk?

A. afhandelen van (standaard)wijzigingsverzoeken
B. bijstellen van de afspraken die staan in een Service Level Agreement (SLA)
C. opsporen van de achterliggende oorzaak van incidenten
D. voorlichting geven over producten en diensten


VRAAG 20

Wat is een andere benaming voor Uptime (storingsvrij interval)?

A. Mean Time Between Failures (MTBF)
B. Mean Time To Repair (MTTR)
C. Mean Time Between System Incidents (MTBSI)
D. verhouding tussen MTBF en MTBSI
VRAAG 21

Welk van de volgende informatie moet een Service Catalogus bevatten?

A. De versie informatie van alle software
B. De organisatiestructuur van het bedrijf
C. Assets informatie
D. Details van alle operationele services


VRAAG 22

Welke van de volgende beweringen zijn CORRECT?

1. Een proces reageert op specifieke events
2. Een proces is gericht op een resultaat en kan gemeten worden

A. Alleen 1
B. Beiden
C. Geen van beiden
D. Alleen 2


VRAAG 23

De 4 stappen in de Deming Cycle zijn:

A. Plan, Measure,, Monitor, Rapporteer
B. Plan. Check, Re-Act, Implement
C. Plan, Do, Act, Audit
D. Plan, Do, Check, Act

VRAAG 24

Incident Management heeft een waarde voor de business omdat

A. Men helpt de kosten van de infrastuctuur te controleren en nieuwe technologieën toevoegt
B. Men gebruikers helpt om problemen op te lossen
C. Men gebruikers en processen op elkaar afstemt bij het leveren van service
D. Men bijdraagt aan het verlagen van de impact.


VRAAG 25

Welk van de volgende voorbeelden is GEEN voorbeeld van een Service Request?

A. Een gebruiker belt de Service Desk om een toner cartridge te bestellen
B. Een gebruiker belt de service desk omdat ze de functionaliteit van een applicatie willen veranderen
C. Een manager geeft opdracht om voor een nieuwe medewerker toegang te geven tot een applicatie
D. Een gebruiker logt in op de interne website en download een getiërceerde kopie van software uit de lijst van goedgekeurde applicaties

VRAAG 26

Als een organisatie in staat is op meer Proactief te worden in zijn ITSM processen, wat gebeurd er dan waarschijnlijk met de service kosten?

A. Die zullen waarschijnlijk geleidelijk toenemen
B. Die zullen waarschijnlijk dramatisch toenemen
C. Die zullen waarschijnlijk geleidelijk iets afnemen
D. Die zullen waarschijnlijk in het begin iets afnemen en dan weer naar het oude niveau terugkeren.


VRAAG 27

De volgende opties worden betrokken bij een proces

1. Big Bang t.o.v. Gefasseerd
2. Push & Pull
3. Geautomatiseerd t.o.v. Handmatig

Opties horen bij:

A. Incident Management
B. Release and Deployment Management
C. Service Asset en Configuration Management
D. Service Catalogue Managament


VRAAG 28

Welk van de volgende beweringen over de Service Desk zijn CORRECT

1. De Service Desk is een functie die voorziet in een communicatiemogelijkheid tussen de IT afdeling en de gebruikers voor alle operationele zaken
2. De Service Desk is altijd de eigenaar van het Incident Management Proces

A. Alleen 1
B. Beiden
C. Geen van beiden
D. Alleen 2

VRAAG 30

Welke verantwoordelijkheid heeft de Security Manager bij het opstellen van een nieuwe Service Level Agreement (SLA)?

A. Een Security Manager heeft geen verantwoordelijkheid bij het opstellen van een SLA
B. vaststellen van de Security Baseline in de Service Catalogus
C. een adviserende rol bij het opstellen van de Security paragraaf in de SLA
D. rapporteren over de technische beschikbaarheid van beveiligingscomponenten
VRAAG 31

Wat wordt in een Service Level Agreement (SLA) opgenomen?

A. afspraken over te leveren diensten
B. de beschikbaarheid van de afgelopen periode
C. een plan van aanpak voor het opzetten van het proces Service Level Management
D. gedetailleerde technische beschrijvingen van een netwerk protocol


VRAAG 32

In welke Core Publicatie van ITIL ® v3 vindt je een uitvoerige beschrijving van het volgende:

1. Service Portfolio Management
2. Demand Management
3. Financial Management

Antwoord:

A. Service Operation
B. Service Strategy
C. Service Transition
D. Continual Service Improvement


VRAAG 33

Welk van de volgende beweringen is CORRECT over “Good Practice”?

A. Het kan gebruikt worden om een organisatie beter te ontwikkelen
B. Het is iets dat bij meerdere bedrijven wordt gebruikt
C. Het is altijd goed gedocumenteerd in internationale standaarden
D. Het is altijd gebaseerd op ITIL ®


VRAAG 34

Welk van de volgende wordt NIET opgeslagen in de DML (Definitive Media Library)?

A. Back-ups van Applicatie Data
B. Master copies van software
C. Sofware Licenties
D. Master copies van gecontroleerde documentatie


VRAAG 35

Welk proces bekijkt OLAs (OPeration Level Agreements) volgens een terugkerend patroon?

A. Supplier Management
B. Service Portfolio Management
C. Service Level Management
D. Contract Management

VRAAG 36

Major Incidenten vereisen:

A. Minder documentatie
B. Langere oplostijden
C. Minder urgentie
D. Aparte procedures


VRAAG 37

Welk van de volgende kan niet bewaard en gemanaged worden met een tool?

A. Kennis
B. Informatie
C. Wijsheid
D. Data


VRAAG 38

Een spellingscontrole module van een tekstverwerkings pakket bevat een aantal fouten. De Applicatie Ontwikkelingsafdeling heeft de fout gecorrigeerd in een nieuwere versie. Welk proces is verantwoordelijk voor het testen van deze vernieuwde versie?

A. Configuration Management
B. Incident Management
C. Problem Management
D. Release Management

VRAAG 39

Van welk ITIL ® proces zijn Reliability, Servicebility en Maintainability componenten?

A. IT Service Continuity Management
B. Service Level Management
C. Problem Management
D. Availability Managament


VRAAG 40

Welke bewering is juist?

A. De Configuration Management System (CMS) is deel van de Known Error Database (KEDB)
B. De Service Knowledge Management System (SKMS) is onderdeel van het CMS
C. De KEDB en het CMS zijn onderdeel van het grotere SKMS
D. Het CMS is onderdeel van het Configuration Management Database (CMDB)


(lever vragen en antwoordblad nu in)

123 comments:

Raoul said...

Voor oefening is het handig, als de antwoorden ook gepost zouden worden.

Ruud Janssen said...

De antwoorden zijn beschikbaar als je mij een e-mail adres stuurt naar r.janssen@iuoma.org Wel wil ik dan graag bijvoorbeeld een ander oefenexamen retour als dat beschikbaar is.

Francis said...

Zou je voor mij de antwoorden hebben op bovenstaande ITIL V3 vragen. Volgende week zal ik het proefexamen welke ik heb even inscannen en aan je mailen. Dat is ook een Nederlandse versie.

Alvast bedankt,
Francis

francis.roffel@zonnet.nl

ictneurd said...

Hoi Ruud!

Zou jij mij de antwoorden eventueel ook kunnen sturen?
Ik moet volgende week op voor mijn examen, en dit is wel erg makkelijk!
Alvast bedankt!!

ellen_de_gekste@msn.com

groetjes Ellen

Ralph said...

Hoi Ruud,

Ik zou ook heel graag de antwoorden willen hebben. Zou jij deze naar mij willen mailen?

Heel erg bedankt!!

groeten,
Jolanda

Ruud Janssen said...

Jolanda,

Je moet me wel een e-mail adress geven, anders kan ik je de antwoorden niet sturen....

Ruud Janssen

Ralph said...

mijn email is:
helemaalnietduur@hotmail.com
Alvast bedankt!

parkeren said...

hoi Ruud,
Heb je voor mij ook de antwoorden? Ik heb alleen nog maar V2 voorbeeldexamens. V3 nog niet. Heb je in de tussentijd nog meer voorbeeldexamens gekregen?
Alvast bedankt,
Dennis
email: dennis_vv@hotmail.com

Dennis said...

Hoi Ruud,

Mijn vriendin is met deze cursus bezig en dit lijkt mij goede oefenstof vor haar. Zou je mij ook de antwoorden kunnen mailen? Alvast bedankt!

Mvg D.vervloet

d.vervloet@onsneteindhoven.nl

Giga said...

Ja, heeel graag.
Dank,
Robbert

robbertrobbertm@hotmail.com

Danny said...

Ruud
kun je mij de antwoorden sturen, scan ik dit weekend wel 2 oefen examnes in met antwoorden
gr Danny
mijn email

Danny said...

mij email is demeth@tele2.nl
gr Danny

marcio said...

Hey Ruud,
Zou graag de antwoorden willen hebben email: mls_thiel@hotmail.com

Rob said...

Hoi Ruud, zou ook graag de antwoorden hebben, Volgende week examen Pfff. Rob.Marian@gmail.com

Thx

Maarten said...

Hoi Ruud,

Zou je mij ook de antwoorden willen mailen?
Mijn mailadres: maarten.heemskerk@gmail.com

Groet,
Maarten

Corne said...

Beste ruud. Heb je voor mij de antwoorden? Ik heb zelf 2 versies van nl oefenexamens maar die zijn beide uit 2008. Mocht je hier intresse in hebben dan hoor ik dat wel,

Corne

Corne said...

Corne15@hotmail.com

Dankje

Anonymous said...

Hello Ruud,

Zou je graag de antwoorden naar mij willen mailen?

Alvast bedankt!

Groet
Sam
bsict@hotmail.com

Berthil said...

Beste Ruud,

zou je de antwoorden ook naar berthil.meijer@hotmail.com willen sturen. Dank voor de moeite.

Gr,
Berthil

Yvonne said...

Halla,

Ook ik zou graag de antwoorden willen ontvangen als dat mag. y.egberink@gmail.com. Alvast bedankt
Gr Yvonne

Werner said...

ik zou ze ook wel willen hebben:-)
w.brocken@casema.nl

Sjaosma said...

Ik zou ook graag de antwoorden ontvangen! Heb deze week examen en ben benieuwd of ik er al een beetje klaar voor ben.

jwschaafsma@gmail.com

Alvast bedankt!

Thai said...

Ik zou het ook waarderen als je mij die antwoorden kan mailen. Even kijken of ik er klaar voor ben.

thai@quicknet.nl

Alvast bedankt.

Killerbee said...

Als je het niet vervelend vindt dan zou ik de antwoorden ook graag van je ontvangen.Hartelijk dank hiervoor!

Groeten Patrick

patrickvdboogaard@gmail.com

Erik said...

Beset Ruud,

Je zou mij een enorm plezier doen als je mij ook de antwoorden zou willen mailen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor de moeite.

Groeten, Erik

eveltkamp@home.nl

Jordy said...

Hoi Ruud,

Zou je mij ook de antwoorden kunnen mailen? Alvast bedankt!

Gr, Jordy

gordth@gmail.com

test1234 said...

Hoi Rob,

zou je mij ook de antwoorden kunnen sturen alvast bedankt!

hans_peeters_@hotmail.com

Hans Peeters

matthieu said...

Beste Ruud,

Als je t niet zat bent zou ik ook graag de bijbehorende antwoorden
ontvangen. Ik heb weinig in return op t moment behalve mijn dankbaarheid.
Matthijsflipper@hotmail.com

Marleen said...

Hallo Ruud,

Zou u mij ook de antwoorden kunnen sturen?
Alvast bedankt!!
ikbenmarleen@gmail.com

Groet,
Marleen

Caroline said...

Ruud,

kun je mij ook de antwoorden mailen?

alvast bedankt,
Caroline
carolinebeneken@hotmail.com

Fonzie2405 said...

wil je mij de antwoorden ook mailen fonzie2405@hotmail.com
Alvast bedankt.

Marc Wentholt said...

Mooi initiatief.Mag ik de antwoorden ook ontvangen.
mwentholt@hotmail.com.
Bedankt

Patrick van Steijn said...

Graag zou ik ook de antwoorden mogen ontvangen.

pcgvansteijn@live.nl

mvg
Patrick

J vd Kooij said...

Hallo,
Zou ik ook antwoorden mogen ontvangen?
Alvast bedankt!


vdkooij.j@gmail.com

Unknown said...

Graag zou ik ook de antwoorden mogen ontvangen.

doublevries@gmail.com

Bij voorbaat dank.

sam said...

Hallo,

Zou ik de antwoorden mogen ontvangen?

Bij voorbaat dank.

Sam

7samet@gmail.com

ft said...

ruud, kun je de antwoorden mailen naar copluk100@hotmail.com.Thx

Joke Suilen said...

Hoi,

Ik heb morgenochtend examen. Zou je mij de antwoorden kunnen sturen?
Thanks!

grapje00@hotmail.com

H B said...

Hallo,

Top, weer een examen om mee te oefenen. Zou ik de antwoorden aub kunnen krijgen?

email: carlitobrigan75@hotmail.com

Alvast Bedankt

Glenn said...

Hallo Ruud,

Zou u mij ook de antwoorden kunnen sturen?
Alvast bedankt!!
glenn.b@live.nl

seafarmer said...

Hoi,
Zou je mij de antwoorden ook willen sturen?

Alvast bedankt!

seafarmer@live.nl

Stef OH said...

Graag zou ik ook de antwoorden ontvangen.

mijn e-mailadres is:
stefoudehendrikman@hotmail.com

Alvast bedankt.

Dr.Energy said...

Zou je mij ook de antwoorden kunnen sturen? Volgende week heb ik de cursus dus zal kijken of er daar ook oefen examens zijn en die inscannen. stefan.dingemanse@gmail.com

alvast bedankt!

Cevy P said...

Hoi ruud,

Zou ik ook die antwoorden van jou mogen ontvangen?

bustar_p@hotmail.com

Heel erg bedankt.

makealive1985 said...

Hallo,

Ik zou ook graag de antwoorden willen ontvangen:
makealive1985@hotmail.com

Bedankt alvast.

marcel said...

Hoi Ruud, komende week mag ik me ook op ITIL storten. Graag zou ik ook de antwoorden van je willen ontvangen . Alvast bedankt. Marcel.
marceltromp1963@gmail.com

ErikO said...

Hoi Ruud,

De wederom bekende vraag, kan je mij ook de antwoorden toesturen.
spacewuppie@hotmail.com

Alvast erg bedankt.

RallyGek said...

Hallo Ruud,

Beste wensen nog voor 2013!!
Zal het mogelijk zijn om de antwoorden te ontvangen?

eddieren @ msn.com

Bedankt al vast!!

Alex Luijken said...

Hallo Ruud,

Graag zou ik de antwoorden willen ontvangen,

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Alex

IUOMA said...

zonder e-mail adres kan ik niets sturen......

Alex Luijken said...

Hallo ruud,

Hierbij alsnog het emailadres:
aluijken@gmail.com

Alvastbedankt!

Amanda said...

Hoi Ruud

Ook ik mag binnenkort op voor mijn examen, zou jij mij de antwoorden willen mailen op chicksel@hotmail.com?

Alvast bedankt!

Groetjes Amanda

Unknown said...

kan iemand mij aub de antwoorden emailen merrill@ziggo.nl

dank
Merrill

Dennis van der Graaf said...

Zou je mij ook de antwoorden kunnen sturen, svp? groens99@mail.com

Merci!

Remon W said...

Hoi,

Zou je mij de antwoorden willen sturen? Ik heb nog een bisl examen, mocht je interesse hebben dan hoor ik het wel.

remon8@hotmail.com

Gr.
Remon

Jan said...

Graag zou ik ook de antwoorden ontvangen.

times405@gmail.com

RC said...

Kan iemand mij de antwoorden mailen naar darichman@gmail.com

Bedankt !

Robin Meertens said...

Graag ontvang ik ook de antwoorden.

robinmeertens414@hotmail.com

Esmeralda Paans said...

Ook ik zou graag de antwoorden ontvangen. essiepaans@hotmail.com

Alvast bedankt.

Erwin Kusters said...

ik zou ook graag de antwoorden ontvangen.

alvast bedankt.

erwin.kusters@home.nl

Houssam BA said...

Beste Ruud,

Is het mogelijk de antwoorden te krijgen op shakib69@gmail.com mailadres?

Alvast bedankt voor uw hulp.

Cisca said...

Hoi Ruud, Ik mag straks op voor de derde keer ITIL v3, nu al twee keer gezakt op maar 63% goed van de 65% die je moet hebben :(
Maar nu trachten in het Nederlands kan je mij de antwoorden mailen? Graag naar ciscafransen@gmail.com

Alvast super bedankt

Nauly Sinaga said...

Hoi Ruud,

Binnenkort wil ik de examen gaan doen, zou je mij ook de antwoorden willen mailen naar lisoi_hss@yahoo.com

Alvast bedankt,
Nauly

DenDrees said...

Graag zou ik ook de antwoorden mogen ontvangen.

dendrees@gmaill.com

Alvast bedankt.

Remco

Faissal Berrhout said...

zou ik ook antwoorden mogen?

F.Berrhout@gmail.com

Bert en Josee de Vos said...

Graag zou ik ook de antwoorden mogen ontvangen.

gjdevos@zeelandnet.nl

Alvast bedankt.

Bert de Vos

Danny van den Heuvel said...

Graag zou ik ook de antwoorden mogen ontvangen voor mijn aankomend V3 foundation examen.

Dannvandenheuvel@gmail.com


Alvast bedankt.

Dvdh

Xiao Peng said...

Bedankt voor de oefenexamen, mag ik aub ook de antwoorden? Mijn mail is ultimalord@hotmail.com. Bedankt alvast!

Micha Kroes said...

Ik zou ook graag de antwoorden willen ontvangen. Graag sturen naar michakroes@gmail.com

Eric vd Steen said...

Ruud
mag ik de antwoorden krijgen?
Bedankt voor je hulp
ericvdsteen@gmail.com

Geert Thielen said...

Hallo,
Mag ik de antwoorden ontvangen. Heb as maandag Examen.
g.thielen@chello.nl

Bvd

Dario Maulod said...
This comment has been removed by the author.
Abdellah Fares said...

Beste Ruud,

Zou ik de antwoorden ook van u mogen ontvangen?

Alvast bedankt:)
A.riffi@live.nl

Japansemix said...

Zou u mij misschien ook de antwoorden willen toesturen? Heb morgen het examen.

joediht@hotmail.com

Hartelijke groeten!

Michael Robbertsen said...
This comment has been removed by the author.
itilv3wdr said...

Hallo, heeft u voor mij de antwoorden? w_d_rooy@hotmail.com. bedankt alvast. mvg wendy

MSK Chaudry said...

Mag ik ook de antwoorden van u? Ik heb a.s. donderdag examen. mskchaudry@hotmail.com

m said...

Kan iemand mij ook de antwoorden sturen, heb donderdag examen :-).
milou.vink@hotmail.com

Alvast bedankt!

Rob Wing said...

Kan iemand mij de antwoorden mailen? Moet a.s Maandag examen doen..:-)
Alvast bedankt!
rob@wingelaar-online.nl

JorHout said...

Hoi Ruud,

Zou je mij ook de antwoorden kunnen mailen? Alvast bedankt!

Gr, Jor

gordt@hotmail.com

Cees Eveleens said...

Zou je mij ook de antwoorden kunnen sturen? ceeseveleens1@gmail.com

Dana Dirckx-Kuypers said...

Hoi Ruud,

Zou je mij ook de antwoorden kunnen mailen? Alvast bedankt.

danakuypers@gmail.com

Mvg Dana

SleafersJeffrey Van Smaalen said...

Hallo Ruud,

Zou u mij de antwoorden kunnen sturen zodat ik kan zien of ik het juist heb gemaakt. Heeft u toevallig meer van zo'n examens?

Graag hoor ik van u!

groets,
Jeffrey.
jeffreyvansmaalen@hotmail.com

alex hardeman said...

Goedendag,

zou iemand mij ook de antwoorden kunnen doorsturen?
naar onderstaande e-mail alexhardeman966@gmail.com
Alvast bedankt.

mvg Alex

diss like said...

Hallo,

Zou je mij ook de antwoorden kunnen sturen? Naar: hoiisdoei@gmail.com

Alvast bedankt.

Gr. Mike

Fengela Boer said...
This comment has been removed by the author.
Victor Godthelp said...

Zou iemand mij de antwoorden willen toesturen? Alvast ontzettend bedankt!

bestevisservanzeist@hotmail.com

Reinier Roelofs said...

Kan iemand svp mij de antwoorden sturen?
Mijn dank zou groot zijn.

Mvg, Reinier.Roelofs@outlook.com

rudra ramsran said...

Hallo Ruud,

Zou je mij de antwoorden willen toesturen?
mijn e-mail adres is m.ramsaran@telfort.nl
Alvast ontzettend bedankt!

Met vriendelijke groet.
Mahesh

oscar giraldo said...

Hallo Ruud,

Zou u mij de antwoorden willen doormailen.
alvast bedankt.

yyin1990@hotmail.com

Esher said...

Beste Ruud,

Ik ben heel erg blij met de examenvragen zou jij mij aub de antwoorden willen toesturen zodat ik kan controleren of ik het juiste antwoord heb gegeven.

bvd

Esther
eef.mulder01@gmail.com

wish5601 said...

Hoi,

Zou iemand mij de antwoorden willen sturen? Ik heb nog een bisl examen, mocht je interesse hebben dan hoor ik het wel.

Wish__N@hotmail.com

Gr.

Wicky Ramrattan said...

Hoi,

Zou iemand mij de antwoorden kunnen mailen?
Alvast bedankt. wickyramrattan@gmail.com

Emma said...

Ik zou ook graag de antwoorden ontvangen op emma.uitterhoeve @ gmail.com

Dirk said...

Ik zou ook graag de antwoorden willen ontvangen ik heb binnenkort ook de toets in het nederlands.
Ik ben al een hele tijd opzoek naar examens maar helaas vindt ik alleen maar oudere versies.

Dirkheuvelman@gmail.com

Ali Civi said...

Zou iemand mij de antwoorden willen toesturen, naar pinar_c1984@hotmail.com?
Alvast ontzettend bedankt!

Pinar,

blonde said...

Ik zou ook graag de antwoorden ontvangen op blondevank3@hotmail.com
Alvast bedankt

Mu5tang66 said...

Als het mogelijk is zou ik ook graag de antwoorden willen ontvangen van de oefentoets.
Bedankt! jeroenlit@zonnet.nl

Audrey Luhulima said...

Hi, zou ik ook de antwoorden mogen ontvangen?
jjluhulima@gmail.com

thnx

M said...

Hoi Ruud,

Zou ik de antwoorden ook mogen ontvangen? Ik heb u al een email gestuurd, evengoed laat ik hier ook mijn adres achter.

Alvast bedankt!

msp.de.goede@outlook.com

Marijn Ritmeester said...

Hallo Ruud,

zou ik de antwoorden ook mogen ontvangen?
Dan ben ik je erg dankbaar.

Unknown said...

Ik zou ook graag antwoorden willen ontvangen op erco06@hotmail.com.
alvast bedankt

Frank Kamping said...

ik zou graag de antwoorden willen ontvangen frank.kamping@gmail.com
alvast bedankt

Marlies Schram said...

Ik zou ook graag de antwoorden willen ontvangen marliesschram@gmail.com
alvast bedankt!

Jaap Weissink said...

Graag ook de antwoorden... brutuzsz@hotmail.com

Jaap Weissink said...

Graag ook de antwoorden... brutuzsz@hotmail.com

Martijn van den Berg said...

Graag ook de antwoorden. mvdb2006@gmail.com

Bvd!

Mireille Visser said...

hoi,


zou ik de antwoorden ook mogen krijgen? Daar zou ik erg blij mee zijn:)

minimier@hotmail.com

Alvast bedankt voor de moeite!

Mireille Visser said...

hoi,


zou ik de antwoorden ook mogen krijgen? Daar zou ik erg blij mee zijn:)

minimier@hotmail.com

Alvast bedankt voor de moeite!

Mireille Visser said...

hoi,


zou ik de antwoorden ook mogen krijgen? Daar zou ik erg blij mee zijn:)

minimier@hotmail.com

Alvast bedankt voor de moeite!

Mireille Visser said...

hoi,


zou ik de antwoorden ook mogen krijgen? Daar zou ik erg blij mee zijn:)

minimier@hotmail.com

Alvast bedankt voor de moeite!

big boss said...

Graag zou ik de antwoorden krijgen.
Gelieve te mailen naar dangerrox@hotmail.com
Alvast bedankt!

karinenjeroen jeroen said...

kan ik de antwoorden krijgen?
crossertje@gmail.com

RichieValens said...

kan ik de aantwoorden krijgen ?

djovari@gmail.com

Robin Monod said...

Hoi Ruud,

Zou je mij de antwoorden willen sturen op maartjetheunissen@hotmail.com

Heel fijn om mee te oefenen!

Alvast bedankt

Mete Donmez said...

Goedenavond

Graag zou ik de antwoorden willen ontvangen
Aziz.donmez@live.nl

Nog bedankt!

Alparslan said...

Ik heb met spoed de antwoorden nodig.

kan iemand het aub met spoed mailen naar a.dusunceli@hotmail.com

alvast bedankt

Alparslan said...

Ik heb met spoed de antwoorden nodig.

kan iemand het aub met spoed mailen naar a.dusunceli@hotmail.com

alvast bedankt

Alparslan said...

Aub heb het met spoed nodig kan iemand mij het dringend sturen

Antwoorden itil examen nederlands foundation v3.


graag mailen op a.dusunceli@hotmail.com

habsy said...

Hoi Ruud,

Zou je mij de antwoorden willen sturen op habsy2@live.nl

Heel fijn om mee te oefenen!

Alvast bedankt

Familie van Leeuwen said...

Kan je mij ook de antwoorden mailen:

davale@live.nl

Alvast bedankt

Als ik andere oefen opgave vindt mail ik het je.

maurice said...

ik zou heel graag de antwoorden willen ontvangen.

mausroos@gmail.com

Alvast bedankt.

Gerard Brom said...

mag ik de antwoorden>

g.brom@tele2.nl

groetjes Gerard